วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ครูดีศรีพบพระ

ชื่อโครงการ โครงการครูดีศรีพบพระ
แผนงาน การบริหารบุคคล
สนองนโยบายสมาคม ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพบพระ
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานบุคคล
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม - มกราคม 2551
………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพบพระ เป็นสมาคมที่ได้ก่อตั้งหลังจากมีการปฏิรูปการศึกษาเป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนภายในอำเภอพบพระของผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งมีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะครูและผู้บรีหารที่ปฏิบัติหน้าที่จนได้เป็นต้นแบบ ในการปฏิบัติหน้าที่
ดังนั้นสมาคมจึงกำหนดให้มีโครงการคัดเลือกครู รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น โดยให้ใช้ชื่อว่า “ครูดีศรีพบพระ”
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สมกับครูมืออาชีพ
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สมกับรองผู้อำนวยการมืออาชีพ
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สมกับผู้บริหารมืออาชีพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. คัดเลือกครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สมกับครูมืออาชีพช่วงชั้นละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน
2. คัดเลือกรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สมกับรองผู้อำนวยการมืออาชีพ จำนวน 1 คน
3. คัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สมกับผู้อำนวยการมืออาชีพ ตามขนาดของโรงเรียนขนาดละ 1 คนรวม 3 คน
เชิงคุณภาพ
1. มีครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สมกับครูมืออาชีพทุกช่วงชั้น
2. มีรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สมกับรองผู้อำนวยการมืออาชีพ
3. มีผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สมกับผู้อำนวยการมืออาชีพ
4. กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินการตามโครงการ
4. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
5. ประเมินผลการดำเนินงาน
6. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
รายการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
(วัน/เดือน/ปี)
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ
3.1 การรับสมัคร
- ระดับโรงเรียน
- ระดับกลุ่มโรงเรียน
-ระดับอำเภอ
3.2 การคัดเลือก
- ระดับโรงเรียน
- ระดับกลุ่มโรงเรียน
-ระดับอำเภอ
3.3 ประกาศผล / มอบโล่รางวัล
5 กรกฎาคม 2551
4 สิงหาคม 2551


1-7 สิงหาคม
1-7 กันยายน
1-7 ธันวาคม

8-31 สิงหาคม
8-20 กันยายน
8-31 ธันวาคม
16 มกราคม
นายกสมาคม
นายกสมาคม


ผู้บริหารโรงเรียน
ประธานกลุ่ม
นายกสมาคม

คณะกรรมการระดับโรงเรียน
คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
คณะกรรมการระดับอำเภอ
นายกสมาคม
4. กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
5. ประเมินผลการดำเนินงาน
6. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ก.ค.-ม.ค.
20 มกราคม
มกราคม 2552
นายกสมาคม / ประธานกลุ่ม
ผู้บริหารทุกคนในสังกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ

5.งบประมาณ
รวม 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจง
ในการใช้งบประมาณ
งบประมาณ(บาท)
จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
อื่นๆ
3.1 การรับสมัคร
- ระดับโรงเรียน
- ระดับกลุ่มโรงเรียน
-ระดับอำเภอ
3.2 การคัดเลือก
- ระดับโรงเรียน
- ระดับกลุ่มโรงเรียน
-ระดับอำเภอ
3.3 ประกาศผล / มอบโล่รางวัล
-
-
-
-

-
10,000
10,000
10,000
-
-
-
-


-
-
-

-
-
-


10,000
10,000-
-
-
10,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความ-สำเร็จ
วิธีการ/ประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
- ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนสมกับฐานะในระดับมืออาชีพ
- ตรวจผลงาน/ สังเกตการณ์จัดกิจกรรม / สัมภาษณ์

- แบบประเมินผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถสมกับครูมืออาชีพ

ลงชื่อ……………………………ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ……………….………..ผู้อนุมัติโครงการ
( ................................................... ) ( นายวีระพล จันทะบุตร)
ผู้รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารอำเภอพบพระ
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของการคัดเลือกครูดีศรีพบพระ

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ประเมินจากความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน
2. ประเมินจากด้านคุณธรรม จริยธรรมความศรัทธาในอาชีพ 100 คะแนน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นข้าราชการครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการครู อัตราจ้าง รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนเฉพาะท้องที่อำเภอพบพระ
2. มีเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนท้องที่อำเภอพบพระติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่เคยได้รับตำแหน่ง ครูดีศรีพบพระ เป็นระยะเวลา 2 ปี
4. เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู / ผู้บริหาร
กลุ่มผู้สมัคร
1 กลุ่มครูผู้สอน
2 กลุ่มรองผู้อำนวยการ
3 กลุ่มผู้บริหาร


ใบสมัครครูดีศรีพบพระ ลำดับที่.........../2551

เขียนที่..........................................
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ......................
เรื่อง ขอสมัครเป็นครูดีศรีพบพระ
เรียน...( ผู้อำนวยการโรงเรียน / ประธานกลุ่มโรงเรียน / นายกสมาคม ฯ)......................
ด้วยข้าพเจ้า...............................................................ตำแหน่ง..................โรงเรียน..................................................กลุ่มโรงเรียน....................................................อายุราชการ(เฉพาะอำเภอพบพระ)..............ปี ใบประกอบวิชาชีพเลขที่....................... 1 เคยเป็น ครูดีศรีพบพระ เมื่อปี พ.ศ .. ................................... 1 ไม่เคยเป็น มีความประสงค์ขอสมัครเป็น ครูดีศรีพบพระ ประจำปี..........................ในกลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................ช่วงชั้นที่...................
ขอรับรองข้อมูลเป็นความจริง


ลงชื่อ........................................ผู้สมัคร
(............................................)
คำแหน่ง................................................
คำรับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า........................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ครูดีศรีพบพระทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................ผู้บริหาร
(..............................................)

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551

เข้าพรรษามหาสนุก


การเข้าพรรษาเป็นส่งที่น่าสนุกท่สุดจองพวกเราชาวพุทธทุกคนท่ควรทำเป็นแย่งมาก
กิจกรรมท่สนุกท่สุดคือ การงดเหล้าเข้าพรรษา